เด็กไทยเก่ง

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีมอบรางวัลโครงการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ รอบชิงชนะเลิศ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์สู่การต่อยอดระดับสากล (STEAMs Co – Creation Project) ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ศ.ดร.อริญทิพย์ ธรรมชัยพิเนต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.อรนุช มั่งมีสุขศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สพฐ. ดร.ฐาปณัฐ อุดมศรี 
.
รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ผศ.ดร.สมฤดี สักการเวช รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทรัพย์สินทางปัญญา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.ราตรี วงศ์ปัญญา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.ศริญญา ไพศาลสมบัติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจกรรมพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน คณะวิทยาศาสตร์ ได้ให้เกียรติในการมอบรางวัลการแข่งขันให้แก่ทีมชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ในสาขาต่างๆ ณ ห้องประชุมสุมินทร์ สมุทคุปติ์ อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
.
สำหรับโครงการนี้ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อคัดเลือกโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ ระดับประเทศ และนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีการแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 สาขา ได้แก่ 1) สาขาพลังงานและวัสดุ 2) สาขาสุขภาพและการแพทย์ 3) สาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4) สาขาการเกษตรและอาหาร
.
ผลการตัดสินระดับประเทศ “การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565”
.
สาขาพลังงานและวัสดุ
.
รางวัลชนะเลิศ
.
รหัสโครงงาน EM-CT-16
.
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
.
โครงงานเรื่อง “การศึกษาและพัฒนาหลังคาป้องกันแสงยูวีและผลิตความร้อนจาก Nitrogen-doped Graphene Quantum Dots (N-GQDs)  สำหรับโรงเรือนอบแผ่นยางต้นแบบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์”
.
นักเรียนผู้พัฒนาโครงงาน
.
1. นางสาววัลลภา ภัทรพุทธิกุล
.
2. นางสาวสิริยา เมฆทวีพงศ์
.
3. นายศุภากร ขจรเกียรตินุกูล
.
ครูที่ปรึกษา
.
นายขุนทอง คล้ายทอง
.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
.
รหัสโครงงาน EM-NE-20
.
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
.
โครงงานเรื่อง “ถุงร้อนอุ่นอาหารจากเปลือกไข่”
.
นักเรียนผู้พัฒนาโครงงาน
.
1. นายพนมกร วงศ์รัตนชัย
.
2. นายคมกฤษ วงศ์สุรศิลป์
.
3. นายพีรวิชญ์ คงฉนวน
.
ครูที่ปรึกษา
.
นางสาวพรทิพย์ กัญญาประสิทธิ์
.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
.
รหัสโครงงาน EM-NT-04
.
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย
.
โครงงานเรื่อง “การศึกษาการขึ้นรูปแผ่นปาร์ติเกิลบอร์ดจากเส้นใยใบสับปะรด”
.
นักเรียนผู้พัฒนาโครงงาน
.
1. นางสาวภัคจิรา อินต๊ะวัง
.
2. นายพีรยสถ์ หลวงหาญ
.
3. นายนฤนาท สารรินมูล
.
ครูที่ปรึกษา
.
นางสาวชุลีพร วรบุตร
.
สาขาสุขภาพและการแพทย์
.
รางวัลชนะเลิศ
.
รหัสโครงงาน HM-ST-03
.
โรงเรียนแสงทองวิทยา จังหวัดสงขลา
.
โครงงานเรื่อง “ระบบคัดกรองผลตรวจ ATK และ บัตรประชาชน ด้วยระบบ AI”
.
นักเรียนผู้พัฒนาโครงงาน
.
1. นายธนอนันท์ เฉลิมพันธ์
.
2. นายวิลเลี่ยม เบ็คมันน์
.
3. นายทนุธรรม ศุภผล
.
ครูที่ปรึกษา
.
นายเจษฎา ประวาลปัทม์กุล
.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
.
รหัสโครงงาน HM-NE-01
.
โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ จังหวัดยโสธร
.
โครงงานเรื่อง “รถเข็นจ่ายยากึ่งอัตโนมัติ”
.
นักเรียนผู้พัฒนาโครงงาน
.
1. นายธนากร จีนบัว
.
2. นายถิรายุทธ เชียรหวี
.
ครูที่ปรึกษา
.
นางสาวเกวลิน บุญทวี
.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
.
รหัสโครงงาน HM-CT-16
.
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
.
โครงงานเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักการของโมเมนตัมเพื่อแก้ปัญหาการขึ้นลงบันไดของผู้สูงอายุ ด้วยนวัตกรรม “ไม้เท้าสองขั้น” (Impulse Cane)”
.
นักเรียนผู้พัฒนาโครงงาน
.
1. นายรพีพงศ์ ตั้งธโนปจัย
.
2. นายชนม์ชนันทร์ สกุลพราหมณ์
.
3. นายสายน้ำดอย ใจตุ้ย
.
ครูที่ปรึกษา
.
นายปิติภูมิ น้ำแก้ว
.
สาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
.
รางวัลชนะเลิศ
.
รหัสโครงงาน NE-NT-02
.
โรงเรียนบุญวาทวิทยาลัย จังหวัดลำปาง
.
โครงงานเรื่อง “การสกัดโปรตีนสังเคราะห์จากถั่วเหลืองในการทำผลิตภัณฑ์ดับเพลิง”
.
นักเรียนผู้พัฒนาโครงงาน
.
1. นางสาวธัญพิฐชา ยามี
.
2. นางสาวศาตพร พวงสำลี
.
3. นางสาวสุทธิดา ส่วนสมพงษ์
.
ครูที่ปรึกษา
.
นางสาวแววดาว  รู้เพียร
.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
.
รหัสโครงงาน NE-CT-12
.
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
.
โครงงานเรื่อง “ถังกำจัดน้ำมันในรูปอิมัลชันด้วยฟองอากาศ”
.
นักเรียนผู้พัฒนาโครงงาน
.
1. นายอังศุธร งามประสิทธิ์
.
2. นายณัษฐพงษ์ ธนวัฒชัยมงคล
.
ครูที่ปรึกษา
.
นายศุภชัย ทิพย์ยอเเละ
.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
.
รหัสโครงงาน NE-ST-07
.
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา
.
โครงงานเรื่อง “การวิเคราะห์หาปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงสีของแป้งและไอโอดีนบนกระดาษ”
.
นักเรียนผู้พัฒนาโครงงาน
.
1. นางสาวลลิตภัทร มณีกุล
.
2. นางสาวกัญชพร วัฒนพงศ์กิตติ
.
3. นางสาวนภสร ชนะนนท์กานต์
.
ครูที่ปรึกษา
.
นางสาวรัชนีกร จิรคุณากร
.
สาขาการเกษตรและอาหาร
.
รางวัลชนะเลิศ
.
รหัสโครงงาน AF-CT-14
.
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
.
โครงงานเรื่อง “การระบุระดับความสุกของมะม่วงน้ำดอกไม้โดยใช้ค่าความหนาแน่นร่วมกับการประมาณปริมาตรรูปทรง 3 มิติ”
.
นักเรียนผู้พัฒนาโครงงาน
.
1. นายจารุกานต์ กิจจารุวงษ์
.
2. นายจตุรภัทร อนุสรณ์พานิช
.
3. นายธีธัช กวีดำรงพัฒนา
.
ครูที่ปรึกษา
.
นายมนัส สิทธิโชคธรรม
.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
.
รหัสโครงงาน AF-NE-30
.
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ จังหวัดนครพนม
.
โครงงานเรื่อง “การคัดแยกจุลินทรีย์ R. flavefaciens จากกระเพาะรูเมนของควายเพื่อย่อยสลาย ตอซังข้าว”
.
นักเรียนผู้พัฒนาโครงงาน
.
1. นายวัชระ ชาดีกรณ์
.
2. นางสาวจินตพร ขรรศร
.
3. นางสาวนันท์นภัส ลือคำหาญ
.
ครูที่ปรึกษา
.
นางภาวิณี สุพลแสง
.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
.
รหัสโครงงาน AF-CT-16
.
โรงเรียนศรียานุสรณ์  จังหวัดจันทบุรี
.
โครงงานเรื่อง “เครื่องมือตรวจสอบระดับการสุกของทุเรียนโดยใช้ความถี่ของคลื่นเสียง”
.
นักเรียนผู้พัฒนาโครงงาน
.
1. นางสาวอรอนงค์ คะกะเนปะ
.
2. นางสาวกฤตยา ถัมพาพงษ์
.
3. นางสาวนิธิวรรณ ทองพูลดี
.
ครูที่ปรึกษา
.
นายชาญ เถาวันนี
.
ที่มา : https://www.chula.ac.th/highlight/89591/